Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden boerderijappartementen ‘t Katreel

Inhoud:
1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen
2. Totstandkoming huurovereenkomst
3. Betalingscondities
4. Kosten
5. Borgsom
6. Verplichtingen van de verhuurder
7. Verplichtingen van de huurder
8. Aankomst en vertrek uit het vakantiehuis
9. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder
10. Beëindiging of wijzing van de huurovereenkomst door de verhuurder
11. Aansprakelijkheid en recht
12. klachten

1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder
en huurder van een vakantiehuis.
Huurder:
Degene die het vakantiehuis huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd en de overeengekomen
huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.
Verhuurder:
Vakantiehuis ‘t Katreel, zijnde degene die het vakantiehuis aan de huurder verhuurt. Huurovereenkomst:
overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van een vakantiehuis.
Eigenaar:
De eigenaar van het vakantiehuis, dan wel diens vertegenwoordiger, die het vakantiehuis in overleg
met de verhuurder aan de huurder ter beschikking stelt.
Huurprijs:
Prijs per weekend/ lang weekend/week. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom,
diverse overheidsheffingen, toeristenbelasting en schoonmaakkosten.
Aanbetaling:
Het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd. Borgsom:
Bedrag dat de huurder vooraf dan wel bij aankomst in het vakantiehuis betaalt aan de eigenaar voor
eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
Aankomst- en vertrektijdstip:
De tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming huurovereenkomst
De verhuurder informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de
totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst komt tot stand
nadat de huurder de boeking via de mail heeft bevestigd.

3. Betalingscondities
Binnen afgesproken termijn na boeking door de huurder op de website of via huurovereenkomst
van verhuurder dient de aanbetaling op de door verhuurder aan huurder opgegeven bankrekening
te zijn bijgeschreven. Wanneer de aanbetaling niet binnen gestelde termijn op de bankrekening van
de verhuurder is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huur van het vakantiehuis dient de volledige huurprijs te
zijn overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het
recht op huur van het vakantiehuis, een en ander met inachtneming van het bepaalde in Beëindiging
of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

4. Kosten
Indien naast de huurprijs kosten van toepassing zijn dan zal dat op de web site van de verhuurder
vermel staan. Huurder zal deze op dezelfde wijze voldoen als de huurprijs.

5. Borgsom
De eigenaar is gerechtigd een borg aan de huurder in rekening te brengen. De borgsom dient op
diens verzoek vooraf, dan wel bij het betreden van het vakantiehuis aan de eigenaar betaald te
worden. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur na controle bij geen
gebreken contant terug gegeven. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte
schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie. De eventuele aftrek
is in redelijkheid en ter beoordeling aan de eigenaar.

6. Verplichtingen van de verhuurder
De verhuurder draagt er zorg voor dat het vakantiehuis op het overeengekomen aankomsttijdstip in
goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

7. Verplichtingen van de huurder
Bij aankomst in het vakantiehuis is de huurder verplicht de woning te inspecteren op eventuele
onveilige situaties. Indien er naar de mening van de huurder sprake is van een onveilige situatie,
zal hij onmiddellijk de eigenaar hiervan in kennis stellen. De huurder zal de eigenaar redelijke tijd
geven de situatie in orde te brengen. Indien de situatie naar mening van de huurder niet voldoende
veilig is geworden, dan zal de huurder Vakantiehuis ‘t Katreel hiervan onmiddellijk in kennis
stellen.
In het vakantiehuis is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen dat vermeld staat
op de web site van de verhuurder. Uitsluitend de met name genoemde personen die door de huurder
bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in het vakantiehuis te overnachten.
Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder
en betaling van een nader overeen te komen extra huurprijs. Het is niet toegestaan personen in het
vakantiehuis toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of
vrienden, kennissen of familie. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.
Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke
ingang ontbonden en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft de volledige
huurprijs verschuldigd. Na ontbinding van de overeenkomst is de eigenaar gerechtigd het gehuurde
direct aan een andere partij te verhuren.
Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van het vakantiehuis,
ook voor korte tijd, dient het vakantiehuis volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing
als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden
gesteld. In het vakantiehuis mag niet gerookt worden en huisdieren zijn niet toegestaan. Bij brand
als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel
hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

8. Aankomst in en vertrek uit het vakantiehuis
Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de huurovereenkomst.
Aankomst van de huurder is toegestaan vanaf 16.00 uur. Vertrek dient plaats te vinden voor
10.00uur.
Bij aankomst controleert de huurder zelf of het vakantiehuis en inventaris compleet en onbeschadigd
zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te
melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te
vullen.
Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de
eigenaar die samen met de huurder de woning inspecteert.
De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon”
opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst
meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen
dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.

9. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder
Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders
dan na overleg met en goedkeuring van de verhuurder.
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of
beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder, Is de huurder verschuldigd:
• Vanaf de boeking tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de totale
huursom
• Van 10 tot 6 weken voor aanvang huurperiode 75% van de totale huursom
Vanaf 6 weken voor aanvang en tot aanvang van de huurperiode en vanaf de aanvangsdatum van
de huurperiode: 100% van de totale huursom.
Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het vakantiehuis blijft de
volledige huurprijs verschuldigd.

10. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder
De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:
a. bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.
b. overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden
van verhuurder of huiseigenaar of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen
voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder
geretourneerd worden.
c. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantiehuis onmogelijk
wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantiehuis en het
ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te
wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd
worden.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging
van de overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid en recht
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge
van de huur van en het verblijf in het gehuurde vakantiehuis.
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het vakantiehuis,
tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden
in de omgeving van de vakantiewoning.
c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van het vakantiehuis, inbegrepen inventaris, of ongevallen
in en rond het vakantiehuis.
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de
inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel
derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde vakantiehuis bevinden.
Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen de kosten aan de huurder
worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te
verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de
verstrekte informatie.
Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing

12. Klachten
Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van het vakantiehuis dienen door de huurder
terstond bij de eigenaar te worden ingediend. De huurder zal de eigenaar voldoende gelegenheid en
medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen.
Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de eigenaar kunnen worden opgelost
dient de huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Deze zal zich
inspannen om de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen.
Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder
schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Klachten kunnen uiterlijk 10
dagen na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden ingediend.